Welkom

n-61-photo

Waar is er nog ruimte voor ondernemen?
Hoe ondersteunen we de ondernemingen?
Hoe houden we onze regio aangenaam om te leven?

Hoe kunnen we zoveel mogelijk mensen aan een gepaste job helpen?

Het Regionaal Sociaal-economisch Overlegcomité (RESOC) vormt de overlegtafel op streekniveau voor deze en andere vragen.

Het RESOC is samengesteld uit 8 vertegenwoordigers van de werknemersorganisatie, 8 van de werkgeversorganisaties en 8 (telkens 4) van de gemeenten en de provincie. Het RESOC beslist verder zelf over het eventueel toevoegen van bijkomende organisaties of personen.

Het RESOC heeft als doel het opstellen van een strategische visie op de sociaal-economische ontwikkeling van de streek. Deze visie wordt telkens voor 6 jaar opgemaakt, het zgn. Streekpact. De opmaak van dit Streekpact zorgt voor een degelijke onderbouwing van en een noodzakelijke afstemming tussen de wensen van de verschillende sociaal-economische partners van de regio. Dit moet bijdragen tot een vlottere realisatie van de acties uit het Streekpact, eens dit door de verschillende partijen is goedgekeurd. De betrokkenheid van de voornaamste spelers, moet zorgen voor een breed maatschappelijk draagvlak van de voorstellen.
Daarnaast vormt het RESOC ook het adviesorgaan inzake sociaal-economische materies waarop de Vlaamse Regering, de Vlaamse Gemeenschap, de steden & gemeenten en het provinciebestuur een beroep kunnen doen.

n-61-photo2De twee voornaamste beleidsdomeinen van het RESOC zijn economie en tewerkstelling. De verdere ontwikkeling van de regio op deze beide vlakken is dan ook de voornaamste doelstelling. Bij de realisatie ervan vormt de aandacht voor aanpalende beleidsdomeinen en aspecten van streekontwikkeling (bijv. landbouw, milieu, welzijn), dus voor een duurzaam karakter van de ontwikkelde strategie een belangrijke rode draad.

 

De werking van het RESOC is ingebed in de vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV) West-Vlaanderen. Deze is erkend door de Vlaamse Regering en wordt er ook financieel door ondersteund. Daarnaast staat ook de Provincie West-Vlaanderen in voor de structurele financiering van de ERSV-, RESOC- en SERR-werking.