MIDWEST 2020 (s)maak het! Streekpact 2013-2018

MIDWEST 2020: DE WEG VOORUIT

Midden-West-Vlaanderen (de arrondissementen Roeselare en Tielt) is een regio in beweging.

‘MIDWEST 2020’, het (nieuwe) regionale Streekpact 2013-2018, biedt regionale partners de kans om gezamenlijk een aantal strategische, socio-economische lijnen uit te zetten. In dit document worden de 12 prioriteiten of ‘Werken’ uiteengezet waarrond de komende jaren bij voorkeur zal worden gewerkt door en in het RESOC en de SERR Midden-West-Vlaanderen.

In het voorjaar van 2013 werd een solide en onderbouwd referentiekader opgemaakt, de zogenaamde basisnota. Die omvat, naast een uitgebreide socio-economische analyse en een gedetailleerde toelichting van de gebruikte methodiek, ook een lijst van 36 ‘regionale werken’. Een intensieve bespreking hiervan leidde uiteindelijk tot het formuleren van 12 prioritaire werken voor de periode 2013-2018. Deze vormen het eerste aftoetsingskader om regionale en lokale socio-economische initiatieven te evalueren op hun relevantie voor de streek.

Zo kan op midden- en lange termijn gericht werk worden gemaakt van een economisch gefundeerd gemeenschapsgevoel van ‘welbevinden’, waar elk bestuur, elk bedrijf, elke organisatie en elke inwoner zijn eigen verhaal in terugvindt. De centrale thema’s van het nieuwe Streekpact blijven ‘Ondernemen’, ‘Werken’ en ‘Leven’.

Het tripartiete overlegplatform RESOC Midden-West-Vlaanderen (lokale besturen, werknemers- en werkgeversorganisaties), samen met o.a. de provincie en WVI, biedt aan regionaal geëngageerde partners het forum bij uitstek om continue samen te werken rond gemeenschappelijke socio-economische thema’s. Het Streekpact is hierbij geen eindpunt, geen resultaat, maar een beginpunt van duurzame strategieverfijning en regionale samenwerking.

Belangrijk is ook het uitgangspunt dat het Streekpact weliswaar een aantal duidelijke prioritaire regionale keuzes formuleert, maar dat het tegelijkertijd ook voldoende ruimte moet bieden om snel en flexibel in te spelen op veranderende situaties. Alleen zo kunnen de vooropgestelde ‘XII Werken’ optimaal ingevuld worden.

RESOC/SERR Midden-West-Vlaanderen streeft ernaar om de komende jaren de meest efficiënte instrumenten aan te reiken waarmee beleidsmensen, ondernemers en inwoners voortdurend van gedachten kunnen wisselen over hedendaagse uitdagingen in gemeenschaps- en/of socio-economische streekontwikkeling in een globaliserende wereld.

MIDWEST 2020 (s)maak het! Streekpact 2013-2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *