Streekpact Midden-West-Vlaanderen

n-64-photo

Streekpact 2007-2012

Dit ‘Socio-Economisch Rapport & Streekpact 2007-2012’ vormt het resultaat van een grondige sociaal-economische streekanalyse, zoals die in de loop van 2006-2007 voor de regio Midden-West-Vlaanderen (arrondissementen Roeselare en Tielt) werd uitgevoerd door RESOC/SERR Midden-West-Vlaanderen.

Dit document bevat enerzijds een ‘socio-economisch rapport’: een selectie van socio-economische gegevens, data en grafieken die in het voorjaar van 2006 de basis vormden voor een aantal ruim opgevatte overlegrondes met de socio-economische actoren uit de streek (sociale partners en lokale besturen), en zo aanleiding gaven tot het formuleren van een aantal belangrijke sectoriële analyse-nota’s en omvat anderzijds een ‘strategische nota’ die bestaat uit de beschrijving en motivering 1) van een regiomissie, 2) van een drietal strategische doelstellingen en 3) een niet-limitatieve lijst van voorgestelde beleidsacties; dit alles voornamelijk gebaseerd op de conclusies van een achttal thematische werkgroepen (samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties, lokale besturen en andere betrokken partijen).

Eind 2006 werd deze ontwerptekst unaniem goedgekeurd door de RESOC-vergadering. Zo werd een consensus bereikt m.b.t. de geformuleerde, prioritaire strategische keuzes en de daaraan gekoppelde actieplannen voor de periode 2007-2012. Begin 2007 werd de tekst verder verfijnd, ondermeer na overleg met de provinciale diensten Economie en Gebiedswerking en na de organisatie van twee openbare infosessies (Tielt en Roeselare), en vervolgens opnieuw unaniem goedgekeurd door de RESOC-vergadering van 4 mei 2007.

In de periode mei-september 2007 werd deze tekst bekrachtigd door de Provincieraad van West-Vlaanderen en door de Gemeenteraden van de gemeenten Dentergem, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Ruiselede, Staden, Tielt, Wielsbeke, Wingene.

Streekpact “Midwest 2020”

REGIOMISSIE

Samen bouwen aan de duurzame transformatie van het Midden-West-Vlaamse socio-economisch regionaal model, door strategisch in te zetten op slimme specialisatie en sociale verankering.

“samen bouwen”

Alle regionale stakeholders, besturen, ondernemingen en burgers worden uitgenodigd en aangemoedigd om actief mee te werken aan de realisatie van de geformuleerde prioritaire socio-economische beleidsopties. Een werkelijk gedragen gevoel van eigenaarschap is een absolute voorwaarde voor het slagen van deze oefening.

“(aan) de duurzame transformatie van het Midden-West-Vlaams socio-economisch regionaal model”

De regio Midden-West-Vlaanderen heeft tot op vandaag bewezen dat het een regio is met visie en inhoud. De economie houdt er, zelfs in moeilijke tijden, goed stand. Toch dienen de socio-economische spelers in het veld zich duidelijk(er) bewust te zijn van de grote en onomkeerbare geo-economische veranderingen, die ook op lokaal en regionaal niveau hun impact zullen hebben. Midden-West-Vlaanderen, dé industriële regio van Vlaanderen, is hierbij een bij uitstek kwetsbare regio en zal dus bijzonder sterk moeten inzetten op een tijdige en duurzame vernieuwing en versterking van zijn economisch (industrieel) profiel, wil het de welvaart en het welzijn van zijn bedrijven en inwoners veilig stellen voor de toekomst: Stimuleren van innovatie op alle niveaus, bevorderen van ondernemerschap en werk maken van vernieuwende vormen van arbeidsorganisatie.

“strategisch”

Een succesvolle strategie vraagt focus. Lukraak inzetten houdt een gevaar in van verspilling van middelen, menselijk kapitaal en energie. Inzetten op te veel aspecten leidt tot versnippering van middelen, menselijk kapitaal en energie. Strategisch denken betekent doordachte keuzes maken en een beperkt aantal focus-prioriteiten stellen. Midden-West-Vlaanderen wil er alles aan doen om zijn (economische) sterktes verder uit te bouwen en veilig te stellen naar de toekomst toe. (Open) innovatie en vernieuwend ondernemerschap met focus op toekomstgerichte sectoren vormen hierbij de sleutelelementen.

“slimme specialisatie”

Toekomstgericht en duurzaam socio-economisch denken is inzetten op de ontwikkeling van innovatieve (multi-sectorale) clusters: Een daadwerkelijke, voortdurende interactie tussen bedrijven, besturen, werknemers en onderzoeksinstellingen zorgt voor een sterkere innovatie-dynamiek. Een groeiende verbondenheid tussen al deze actoren zal leiden tot meer onderling vertrouwen en grotere stabiliteit in de regio. RESOC/SERR kan een voedingsbodem vormen, een overlegplatform waar al deze actoren elkaar kunnen ontmoeten en (beter) leren kennen.

“sociale verankering”

Verankering en vooral verandering veronderstelt gedragenheid, ook en vooral bij de inwoners van de regio, inclusief de economisch en sociaal zwakkeren in de maatschappij. De regioboodschap moet een boodschap zijn waar allen zich goed bij voelen, en waarbij alle regionale actoren hun betrokkenheid kunnen uiten en omzetten in daadwerkelijke, gezamenlijke acties. RESOC/SERR, als draaischijf tussen lokale en hogere besturen, kan een dergelijke beweging op gang brengen en stimuleren.

Meer informatie over het streekpact en de uitwerking ervan kan je vinden op de website www.midwest2020.be